ອອກມາແລ້ວ..!! ຕົວເລກລັດຖະກອນ ຈະຮັບເຂົ້າໃໝ່ໃນປີ 2022 ຈຳນວນ 1,300 ຄົນ

ອອກມາແລ້ວ..!! ຕົວເລກລັດຖະກອນ ຈະຮັບເຂົ້າໃໝ່ໃນປີ 2022 ຈຳນວນ 1,300 ຄົນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2022 (ຕົວເລກທັງໝົດ 1,300 ຄົນ)ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ມີນາ 2022
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແປງຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫມ່ ປີ 2022
– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ
2016

– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015

– ອີງຕາມ ການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2012

– ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 38/ພນ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2022.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງມາດຕາ 01: ເຫັນດີອະນຸມັດແປງຈໍານວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫl (ໂກຕ້າ) ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2022 ຈໍານວນ 1.300 ຄົນ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

I. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຈໍານວນ 906 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

1. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
05 ຄົນ; 2. ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
12 ຄົນ; 3. ກະຊວງການເງິນ
25 ຄົນ; 4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ21 ຄົນ;

5. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
350 ຄົນ;

– ລັດຖະກອນຄູ ຈໍານວນ 340 ຄົນ.
– ລັດຖະກອນບໍລິຫານ ຈໍານວນ 10 ຄົນ.

6. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
335 ຄົນ; ລັດຖະກອນແພດ 320 ຄົນ.

– ລັດຖະກອນບໍລິຫານ 15 ຄົນ.

7. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
11 ຄົນ; 8. ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
22 ຄົນ; 9. ກະຊວງພາຍໃນ
22 ຄົນ; 10. ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 35 ຄົນ

ข่าวทั่วไป