ສະຫຼະເວລາອ່ານ..!!! ດື່ມນ້ຳເຢັນຈັດ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດແດ່ ? ອ່ານເບິ່ງດ່ວນ!!

ສະຫຼະເວລາອ່ານ..!!! ດື່ມນ້ຳເຢັນຈັດ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດແດ່ ? ອ່ານເບິ່ງດ່ວນ!!

ນ້ຳເຢັນທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແນວໃດແດ່? ການດື່ມນ້ຳເຢັນຈັດໃນເວລາທີ່ໄວທີ່ສຸດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ brain freeze ຫຼືອາການເຢັນຈົນຂື້ນສະໝອງ ປວດຫົວໃນຊົ້ວຂະນະໄດ້ໂດຍເປັນຂະບວນການຂອງສະໝອງທີ່ສັ່ງການໃຫ້ເລືອດມາໄຫຼວຽນບໍລິເວນທີ່ເຢັນຈັດ ແບບກະທັນຫັນ

ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດບໍລິເວນນັ້ນອຸ່ນຂື້ນແລະຂະຫຍາຍເລືອດໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ ຈົນໄປກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນທີ່ຮັບຮູ້ເຖີງຄວາມເຈັບປວດໄປດ້ວຍ ຈີ່ງເກີດອາການປວດຫົວແລະເປັນສາເຫດຂອງການຜິດປົກະຕິຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ໄປນີ້ :

1. ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ
2. ປວດຫຼັງປວດແອວຕະຫຼອດ
3. ປວດເມືອຍຕາມຮ່າງກ່າຍໂດຍສະເພາະຕາມຄໍ້ຕ່າງໆ

4. ທ້ອງອື່ດທ້ອງເຟີ່ ຍ່ອຍອາຫານຊ້າລົງ ເພາະໄຂມັນໃນອາຫານຈັບເປັນກ້ອນເປັນໄຂເຮັດໃຫ້ກະເພາະເຮັດວງກໜັກຂື້ນໃຊ້ເວລາຍ່ອຍດົນ

5. ມີອາການຫຼອດເລືອດຕີບຫຼອດເລືອດແຂງຈົນເປັນເຫດຂອງການເກີດໂລກເສັ່ນເລືອດຕີບ ອຳມະພືກ ອຳມະພາດ

สาระน่ารู้