ກຳນົດຄ່າຫ້ອງນອນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຫຼັງໃໝ່ ຫ້ອງແພງສຸດແມ່ນ 1,2 ລ້ານກີບຕໍ່ຄືນ

ກຳນົດຄ່າຫ້ອງນອນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຫຼັງໃໝ່ ຫ້ອງແພງສຸດແມ່ນ 1,2 ລ້ານກີບຕໍ່ຄືນ

ຂໍ້ຕົກລົງ ປັບປຸງລາຄາຂອງຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດ ແລະ ຫ້ອງທຳມະດາ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

ວ່າດ້ວຍການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດ ແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ ມີດັ່ງນີ້:
1. ລາຄາຫ້ອງພິເສດ, ພະແນກບໍລິການພິເສດ (ຊັ້ນ08):
– VVIP = 1,200,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້ ( ມີ 92 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຫ້ອງພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ)
– VIP = 800,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້້ (ມີ 01 ຫ້ອງນອນ)

2. ຫ້ອງພິເສດຂອງແຕ່ລະພະແນກ:
– VIP = 250,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 01 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)
– VIP = 150,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 01 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງບໍ່ມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)
– ຫ້ອງທໍາມະດາ = 50,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້

ມາດຕາ Il ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິການພິເສດ, ບັນດາພະແນກ 33 ພະແນກ ແລະ 01 ສູນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຫນ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ;

ມາດຕາ III ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ข่าวทั่วไป