ຜົວເມົາຢາແລ້ວຄາຕະກຳເມຍແລະຕົນເອງ

ຜົວເມົາຢາແລ້ວຄາຕະກຳເມຍແລະຕົນເອງ

ບ້າຢາ, ຂ້ າເມຍໂຕນເອງ ແລະ ຂ້ າ ໂຕນເອງ(ຜົວ) ຕາຍທັງສອງ,

ບ້ານ ນາມອນເໝືອ, ແຂວງ ວຽງຈັນ(ວັງວຽງ)

ข่าวทั่วไป