ໜີ້ສິນຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂື້ນ 16% ຫລາຍກ່ວາຫມູ່ແມ່ນຫນີ້ຂອງ ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ

ໜີ້ສິນຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂື້ນ 16% ຫລາຍກ່ວາຫມູ່ແມ່ນຫນີ້ຂອງ ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ

ໃນປີ 2021 ໜີ້ສິນສາທາລະນະແລະໜີ້ຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານຢູ່ທີ່ 162,625,300,000,000 ກີບ (162,625 ຕື້ກີບ) ທຽບປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 16%

ພາບລວມໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານລາວໃນປີ 2021 ມີດັ່ງນີ້:

– ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 116,677 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 63% ຂອງ GDP
– ໜີ້ສິນພາຍໃນ ມູນຄ່າ 23,234 ຕື້ກີບ 13% ຂອງ GDP

– ໜີ້ສິນຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານ ມູນຄ່າ 22,713 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 12% ຂອງ GDP
(ລວມໜີ້ທັ້ງຫມົດມີມູນຄ່າ 162,625 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 88% ຂອງ GDP)
– ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ມີໜີ້ຫຼາຍສຸດຄື ສປ ຈີນ
– ອົງກອນທີ່ປະເທດລາວມີໜີ້ຫຼາຍສຸດຄື ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ມູນຄ່າ 902 ລ້ານໂດລາ
– ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຂະແໜງພະລັງງານ ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງຍອດໜີ້ສິນສະສົມທັງໝົດ


– ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຫນີ້ສິນສາທາລະນະແລະໜີ້ຄໍ້າປະກັນໂດຍລັດຖະບານ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເງິນກີບ (ໃນປີ 2021 ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 20% ທຽບປີຜ່ານມາ) ແລະ ການອອກພັນທະບັດພາຍໃນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ

cr: 10story

ข่าวทั่วไป