ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ທີ່ 23.6% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບ 22 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ທີ່ 23.6% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບ 22 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 23.6% ຕ້ອງຍ້ອນໄປປີ 2000 ເດຶອນ ພຶດສະພາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 30% ( 22 ປີ ກັບ 1 ເດຶອນ)

🟥 ປັດໄຈແລະສາເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນມີຖຸນາ 2022 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງແມ່ນມາຈາກປັດໄຈດັ່ງນີ້:

– ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນຕາໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022 ແມ່ນຍັງສຶບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງອ່ອນຄ່າລົງ ຊຶ່ງກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະເຄຶ່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕ່າງໆແມ່ນເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າຕົວ

– ລາຄານໍ້າມັນເຊຶ່ອໄຟແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງໃນເດຶອນ ມີຖຸນາ 2022 ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຖິງ 4 ຄັ້ງ ໃນນີ້ລາຄາປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງສະນັ້ນ ເມຶ່ອທຽບໃສ່ລາຄາໃນໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາແມ່ນສູງເຖິງ 107%

– ລາຄາອາຍແກັສ໌ຫຸງຕົ້ມ ຊຶ່ງທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 69,4%

– ນອກຈາກນີ້ ປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ກໍ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນເປັນເງົາຕາມໂຕເຊັ່ນ: ລາຄາປຸຍ, ອາຫານສັດ, ວັກຊິນ ແລະຢາສໍາລັບສັດລ້ຽງ, ຄ່າແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ.

ໂດຍລວມແລ້ວພື້ນຖານການຜະລິດສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງເພິ່ງພາການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງ ບວກກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກຍັງຢູ່ໄລຍະທົດຖອຍທີ່ຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກສະຫະພາບເອລົບ

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ข่าวทั่วไป