ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ

ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ

ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕື່ມຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນພາກບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ໂດຍລະບຸວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກນັກລົງ ທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ

ຍ້ອນກົນໄກການອະນຸມັດການລົງທຶນມີຫລາຍຂັ້ນຕອນຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການ. ຫາຫລັກ ແມ່ນຍ້ອນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຮອງຮັບການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆບໍ່ລະອຽດຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດທີ່ພົວພັນເຖິງທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານ, ລວມທັງກົດໝາຍຂອງຫລາຍຂະແໜງການເຫັນວ່າມີລັກສະນະທັບຊ້ອນກັນ.


ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານການດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ນອກຈາກເຮັດບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ຫລື ເຮັດໄດ້ໜ້ອຍນັ້ນ ຍ້ອນກົນໄກການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນມີຫລາຍຂັ້ນຕອນນັ້ນ, ຜ່ານມາ ເມື່ອມີນັກລົງທຶນສົນໃຈຢາກເຂົ້າມາລົງທຶນ ພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ຮູບແບບການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ລົງໄປສຶກສາ-ສໍາຫລວດພື້ນ ທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ມີລັກສະນະທຽວຂຶ້ນໆ-ລົງໆຫລາຍຄັ້ງ

ເຮັດໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ການສະຫລຸບພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນ, ຈົນເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມສົນໃຈລົງທຶນໄປຫລາຍ. ປັດຈຸບັນ, ສະພາບການລົງທຶນໃນປະເທດເຮົານີ້ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຍັງອາໄສນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນຂົງເຂດການຜະລິດກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນປຸ່ງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຂົງເຂດເຊົ່າສໍາປະທານອື່ນໆ.


ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການລົງທຶນນີ້, ຕົ້ນຕໍ ກໍແມ່ນການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ເຫັນວ່າ ນອກຈາກໂຄງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫລື ບໍ່ແຮ່ ແລ້ວ,

ແມ່ນຄວນມອບຂອບເຂດສິດໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນມີໜ້າທີ່ໃນການດໍາເນີນການສຶກສາ-ສໍາຫລວດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການອື່ນ ຫລາຍຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໄປຫາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກວດກາ ແລ້ວກໍສະເຫນີໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ ຄົ້ນຄວ້າອະນຸມັດການລົງທຶນ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກນີ້, ກໍຄວນລົບລ້າງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລ້ວມອບສິດໃຫ້ຂະແຫນງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ, ໃນກໍລະນີປະຕິບັດໄດ້ດີ ຫລື ບໍ່ນັ້ນ ກໍແມ່ນໃຫ້ຂະແຫນງການນັ້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ.

ຂ່າວ: ສຸພາສະຫວັນ ສີຊະນະມຸງຄຸນ.

ข่าวทั่วไป