ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການ ຜິດນັດຊຳລະຫນີ້

ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການ ຜິດນັດຊຳລະຫນີ້

ບໍລິສັດ Moody’s Investors Service ໄດ້ຫລຸດລະດັບການຈັດອັນດັບຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກ Caa2 ເປັນ Caa3, ເຊິ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມ ປະເທດທີ່ບໍ່ຫນ້າລົງທຶນ ຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການ ຜິດນັດຊຳລະຫນີ້ທີ່ສູງ ຈາກການຄຸ້ມຄອງທີ່ອ່ອນແອພາລະຫນີ້ສິນເພີ່ມຂື້ນຫລາຍ ແລະທຶນສຳຮອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີບໍ່ພຽງພໍ ສຳຫລັບຫນີ້ຕ່າງປະເທດເມື່ອຄົບກຳນົດຊຳລະ ແລະໄດ້ປັບປ່ຽນແນວໂນ້ມເສດຖະກິດຈາກ ລົບເປັນ ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ

 

ໂດຍ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບັນຫາໃນການຊຳລະຫນີ້ ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນລາຄາອາຫານ ແລະພະລັງໂລກຈະປັບຕົວສູງຂື້ນ ແລະເງິນກີບ ໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງໄປແລ້ວ 23,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກັບໂດລາ ສ່ວນເງິນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ປະມານ 1,300 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈຳເປັນຕ່າງໆໄດ້ພຽງ 2 ເດືອນ ຊຶ່ງທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຳລັງພິຈາລະນາຫ້າມປະຊາຊົນຖືຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຂະນະທີ່ທະນາຄານກາງໄດ້ອອກພັນທະບັດດອກເບ້ຍສູງ ເພື່ອຫລຸດປະລິມານເງິນທີ່ຫມຸນວຽນຢູ່ໃນລະບົບ

 

ໂດຍກ່ອນຫນ້ານີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າ ຫນີ້ສາທາລະນະ ແລະຫນີ້ທີ່ລັດຖະບານຄ້ຳປະກັນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ 14,500 ລ້ານໂດລາ ຫລື 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຈີດີພີ ໂດຍຫນີ້ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວກວມເອົາ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຫນີ້ພາກລັດທັງຫມົດ

ข่าวทั่วไป