ລາວມີໜີ້ຕ່າງປະເທດ 12,435ລ້ານໂດລາ ແລະ ໜີ້ໃນປະເທດ 912ລ້ານໂດລາ ລວມທັ້ງໝົດ 13,347ລ້ານໂດລາ

ລາວມີໜີ້ຕ່າງປະເທດ 12,435ລ້ານໂດລາ ແລະ ໜີ້ໃນປະເທດ 912ລ້ານໂດລາ ລວມທັ້ງໝົດ 13,347ລ້ານໂດລາ

•ລາວມີໜີ້ຕ່າງປະເທດ 12,435ລ້ານໂດລາ ແລະ ໜີ້ໃນປະເທດ 912ລ້ານໂດລາ ລວມທັ້ງໝົດ 13,347ລ້ານໂດລາ ຄີດເປັນ 71%ຂອງ GDP ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021-2025 ລາວມີໜີ້ ຕ່າງປະເທດທີ່ຄົບກຳໜົດຕ້ອງຊຳລະປະມານ 1,300ລ້ານໂດລາ ຂະນະທີ່ທືນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດມີຢູ່ 1,262ລ້ານໂດລາ…

•ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2021 ເງີນກີບອອ່ນຄ່າທຽບກັບໂດລາມາແລ້ວເຖີງ 40% ພອ້ມແນວໂນ້ມທົ່ວໂລກປັບຂື້ນດອກເບ້ຍ ສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວກໍ່ຄື ພາວະໜີ້ທີ່ທັ້ງເກີດຂື້ນຈາກເງີນກີບທີ່ອອ່ນຄ່າ ແລະ ພາວະດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.

•ທາງເລືອກແລກປະເທດລາວຕ້ອງຫຼຸດລາຍຈ່າຍເພີ່ມລາຍໄດ້ ທາງເລືອກຕໍ່ມາກໍ່ຄືປັບໂຄງສ້າງໜີ້ກັບເຈົ້າໜີ້ ເຊີ່ງລາວມີຈີນເປັນເຈົ້າໜີ້ເຖີງ 47% ຂອງໜີ້ຕ່າງປະເທດທັ້ງໜົດ…

ທີ່ມາ: Monny buffalo

ข่าวทั่วไป