ອັດຕາເງີນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນສອງມິຕິ

ອັດຕາເງີນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນສອງມິຕິ

ໂດຍ KKP Research ປະເມີນວ່າ “ຄົນລາຍໄດ້ນ້ອຍ” ແລະ “ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ” ຈະມີແນວໂນ້ມເປັນກຸ່ມຄົົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກ :

1) ລາຍໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄົນລາຍໄດ້ສູງແລະຄົນລາຍໄດ້ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານທີ່ປັບໂຕສູງຂຶ້ນ ກະທົບຄົນລາຍໄດ້ຕ່ຳຫລາຍກວ່າ.

ເນື່ອງຈາກກຸ່ມຄົນລາຍໄດ້ນ້ອຍມັກຈະມີສັດສ່ວນການບໍລິໂພກໃນກຸ່ມສິນຄ້າຈຳເປັນເກືອບທັງໝົດຂອງເງີນ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄື “#ຄ່າອາຫານ” ແລະ “#ພະລັງງານ”
.
ຂະນະທີ່ກຸ່ມຄົນລາຍໄດ້ສູງຈະໃຊ້ຈ່າຍກັບຄ່າອາຫານໃນສັດສ່ວນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເນື່ອງຈາກມີການບໍລິໂພກສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍແລະອື່ນໆດ້ວຍ
.
ນອກຈາກນີ້, ລາຄາອາຫານທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢັງເປັນ “ລາຄາອາຫານສົດໃນຕະຫລາດ” ແລະ “ອາຫານຕາມສັ່ງແຄມທາງ” ຂະນະທີ່ລາຄາອາຫານໃນຫ້າງສັບສິນຄ້າບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ
.
2) ທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງໂດຍສະເພາະຂະໜາດນ້ອຍ ມີແນວໂນ້ມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ສົ່ງຜ່ານລາຄາບໍ່ໄດ້
.
ເມື່ອພິຈາລະນາການເຕີບໂຕຂອງດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດແລະດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາຈະພົບວ່າ ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດເພີ່ມສູງຂຶ້ນໄວກວ່າຫລາຍ ສະທ້ອນຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານລາຄາທີ່ເຮັດໄດ້ນ້ອຍໃນພາວະທີ່ເສດຖະກິດຢັງບໍ່ຟື້ນໂຕ ໂດຍກຸ່ມທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍທີ່ມີອຳນາດຕະຫລາດບໍ່ຫລາຍ ມີແນວໂນ້ມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ

cr: ນັກທຸລະກິດມືໃໝ່

ข่าวทั่วไป