ແຊຣເອົາບຸນ..!!ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຄອບຈັກວານ ເປັນຢາປົວໂລກຄວາມດັນ ແລະ ໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ ຫຸ້ມຫົວໃຈ

ແຊຣເອົາບຸນ..!!ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຄອບຈັກວານ ເປັນຢາປົວໂລກຄວາມດັນ ແລະ ໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ ຫຸ້ມຫົວໃຈ

ຕົ້ນຄອບຈັກວານສະໝຸນໄພຫາໄດ້ງາ່ຍໆຕາມບາ່ນເຮົາ

ສັບຄຸນດີຫລາຍຢາງເຊັ່ນ:ປົວເບົາຫວານ,ປົວຄວາມດັນແລະປົວໄຂມັນຫຸມຕັບ ເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງແຮງ

ວິທີ່ນຳໃຊ້: ນຳເອົາຄອບຈັກກະວານ 1 ກຳມື້ ມາຕົມໃສ່ນ້ຳ 1ລີດຕົ້ມໃຫ້ຟົດຈົນໄດ້ດົມກິນຫອມແລ້ວນຳມະກິນ

(ກີນຕອນອຸ່ນໆ) ກິນ 3 ເວລາຫລັງອາຫານເຊົ້າ2ຈອກ-ສວຍ2ຈອກ-ແລງ2ຈອກ ກິນຈົນວາມີອາການດີຂື້ນ. (ບໍ່ຜົນ ຄຽງຄ້າງທບໍ່ມີງານວິໄຈບໍ່ຜານ ອຢ ແຕ່ກິນແລ້ວບໍ່ເບືອບໍ່ຕາຍຫລາຍຄົນກິນມາແລ້ວດີໄດ້ຫາຍໄດ້)

#ຢາລື່ມແຊຮຕໍ່ຖາ້ຄິດວາມີປະໂຫຍດ

#ຕິດຕາມເຟສເພື່ອຈະບໍ່ພາບຮັບຂໍ້ມູນດີໆຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ข่าวทั่วไป