ຢ່າຍາດກັນ ນະຄອນຫຼວງເປີດ 60 ປໍ້າ 31 ພຶດສະພາ 2022

ຢ່າຍາດກັນ ນະຄອນຫຼວງເປີດ 60 ປໍ້າ 31 ພຶດສະພາ 2022

ແຈ້ງລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022

ข่าวทั่วไป