ດ່ວນ..!! ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ຕໍ່ໄດ້ ຈາກ 5.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເປັນ 6.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022

ດ່ວນ..!! ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ຕໍ່ໄດ້ ຈາກ 5.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເປັນ 6.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022

ສະມາຄົມນໍ້າດື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນໍ້າດື່ມໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າດື່ມຕຸກ 20 ລິດຂຶ້ນຈາກ 5.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເປັນ 6.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022 ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໄດ້.

ຂຶ້ນລາຄານໍ້າດື່ມ! ຈາກ 5.000 ເປັນ 6.000 ກີສະມາຄົມນໍ້າດື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນໍ້າດື່ມໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຂຶ້ນຈາກ 5.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເປັນ 6.000 ກີບຕໍ່ຕຸກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022

ข่าวทั่วไป