ໜ້າເຫັນໃຈ! ຄົນມາແຕ່ຕ່າງແຂວງໄປຕໍ່ຄິວເຮັດ Passport ມື້ນີ້

ໜ້າເຫັນໃຈ! ຄົນມາແຕ່ຕ່າງແຂວງໄປຕໍ່ຄິວເຮັດ Passport ມື້ນີ້

ບັນຍາກາດການເຮັດ Passport ມື້ນີ້!
ເຈົ້າຂອງຮູບເພິ່ນວ່າ ມາແຕ່ 5 ໂມງເຊົ້າ ຄົນຍັງເລີ່ມສິເຕັມແລ້ວ.
ວັນທີ 25/05/2022 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Cr. ຕີ້ ຫົວໜ້າວົງດົນຕຣີ ສອງອ້າຍນ້ອງ

ข่าวทั่วไป